Felhasználási feltételek

GARANCIA TANÚSÍTVÁNY - BETA Corporation s.r.o.
1. Beta Corporation s.r.o. székhelye: Prága 2, Slavojova 579/9 irányítószám 12 800, IČ 24188948 (a továbbiakban: "Eladó") ezúton vállalja az áru minőségére vonatkozó garanciát arra vonatkozóan, hogy az Eladó egy korábbi megrendelés alapján és/vagy áruszállítási szerződést és/vagy más hasonló szerződést szállít annak a részére, amely az Eladónál az említett megrendelést leadta és/vagy az Eladóval az említett szerződést megkötötte (a továbbiakban: Vevő). A jótállási idő 6 hónap, és mindig az áru Vevőhöz történő átadásától számít.
2. A vevő köteles az árut a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálni, miután az árut átvette az eladótól. Ha a Vevő az árut az ingatlanba kívánja beépíteni (pl. tűzcsap befalazása), minden esetben köteles az árut az építkezés előtt megvizsgálni. Ha a Vevő az árut tovább szállítja más vásárlóknak, minden esetben köteles az árut megvizsgálni, mielőtt azt a következő vásárlónak átadná. Ha a Vevő tevékenységének tárgya a tűzoltó készülékek átvizsgálása, a Vevő az előző mondat szerinti ellenőrzésen túl köteles az árut - tűzoltó készüléket a következő vevőnek történő átadása előtt elvégezni a szerint előírt ellenőrzésüket. annak az országnak a területén hatályos vonatkozó előírásaihoz, ahová az árut szállítják.
3. A Vevő köteles az áru nyilvánvaló hibáit indokolatlan késedelem nélkül írásban reklamálni az Eladónál, miután a hibákat felfedezte, vagy a 2. pont szerinti ellenőrzés vagy vizsgálat során fel kellett volna fedeznie, szakszerű gondossággal, de legkésőbb mint 10 nappal az áru átvétele után. A Vevő köteles az áru rejtett hibáit indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 5 napon belül az Eladó felé írásban reklamálni, vagy azt követően, hogy ezeket a hibákat szakszerű gondossággal észlelte, vagy fel kellett volna fedeznie, ellenkező esetben jogosulatlan reklamációról van szó. Ezen reklamációs határidők be nem tartása a Vevő Eladó szavatossági igényének és az Eladó termékhibáért való felelősségének megszűnését vonja maga után.
4. A vevő köteles reklamációt érvényesíteni úgy, hogy az előző pont szerinti határidőn belül az eladó székhelyére eljuttatja a reklamációt, amely legalább a következő tényeket tartalmazza: a reklamált áru pontos leírása (fajta, típus) , gyártási szám), a reklamált hiba pontos leírása és ezzel egyidejűleg a Vevő a reklamált árut saját költségén az Eladó székhelyére szállítja ugyanezen határidőn belül. Az írásos forma akkor is megmarad, ha a reklamációt e-mailben kézbesítik az Eladó címére: info@betacorporation.eu
5. Az Eladó a reklamációról a Vevő általi megfelelő igényléstől számított 3 munkanapon belül dönt a 3., 4. cikk szerint. Az Eladó az indokolt reklamációt, ideértve a hiba elhárítását is, a Vevő általi megfelelő kéréstől számított 60 napon belül kezeli.
6. Az áru szállítása, tárolása és egyéb kezelése során a Vevő köteles minden, az árun vagy annak csomagolásán található utasítást betartani. Az áru összeszerelését csak az Eladó vagy olyan személy végezheti el, aki az áru eladója vagy gyártója volt, ha a gyártó nem az eladó, megfelelő képzésben részesült és erről megfelelő írásos visszaigazolást kapott. képzés vagy más hasonló dokumentum.
7. Az Eladó szavatossága, illetve az Eladó hibákért való felelőssége nem vonatkozik az olyan áruhibákra, amelyeket:
a) nem az Eladó által okozott természetes vagy egyéb külső esemény,
b) a 6. cikkben meghatározottaktól eltérő személy által végzett hibás összeszerelés,
c) az áruk használati utasítását megsértő használata, szakszerűtlen vagy jogosulatlan beavatkozás, szakszerűtlen karbantartás, nem megfelelő környezetben történő elhelyezés vagy mechanikai sérülés,
d) a hatályos jogszabályok megváltoztatásával és a törvényben vagy a jelen jótállásban meghatározott egyéb esetekben.
8. Jogos reklamáció esetén, amelyre a jelen jótállás értelmében a jótállás kiterjed, az Eladó az áru hibáit vagy a hibás vagy hiányzó áru pótlásával megszünteti, vagy a Vevő részére kedvezményt biztosít a vételár. Ha a reklamáció oka csak az áru hibás vagy hiányzó alkatrészére vonatkozik, az Eladó ezt a hibát kizárólag cserealkatrész szállításával jogosult megszüntetni.
9. Jogosulatlan reklamáció esetén, amelyre a jelen jótállás szerint nem terjed ki a jótállás, a Vevő köteles megtéríteni az Eladónak az Eladónál az ilyen jogosulatlan követeléssel kapcsolatban ésszerűen felmerült valamennyi költségét.
10. A reklamációnak nincs halasztó hatálya a Vevő áru vételár-fizetési kötelezettségével kapcsolatban, és a Vevő a vételárat az Eladónak a reklamáció megtételekor is köteles határidőben megfizetni.
11. Jelen jótállási nyilatkozat az áru Vevő részére történő átadását igazoló szállítólevél elválaszthatatlan részét képezi, a jelen szállítólevél szerint a Vevő részére átadott árura az abban foglalt jótállási feltételek vonatkoznak.
12. Ha az Eladó nem vállalkozó Vevő részére szállít árut, és ezt az áruszállítást a Kereskedelmi Törvénykönyv nem szabályozza, a jelen jótállási jegy szerinti jótállási és reklamációs feltételek helyett az általa meghatározott jótállási és reklamációs feltételek. a Vevő szokásos tartózkodási helye szerinti állam általánosan kötelező érvényű jogszabályai.

Kapcsolat adatai

BETA corporation s.r.o.,
Slavojova 579/9,
Praha 2,
12 800
Czech republic
Tel.: 721 554 641

info@betacorporation.eu

Írjon nekünk